Medycyna Pracy

Lekarz Medycyny Pracy przyjmuje codziennie.

W celu podpisania umowy na przeprowadzanie badań profilaktycznych prosimy o kontakt osobisty w sekretariacie (p. 31) lub telefoniczny 058 660-88-69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15.

Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt.
Badania okresowe wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych.

Podstawowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników wynikających z przepisów medycyny pracy:


- podstawą wykonania badania jest wyłącznie pisemna umowa zawarta między pracodawcą a podstawową jednostką medycyny pracy – przeprowadzanie badań bez umowy jest niezgodne z prawem, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne (art.12 ustawy o służbie medycyny pracy)
- warunkiem przeprowadzenia konkretnego badania jest prawidłowo wystawione przez pracodawcę skierowanie na badanie profilaktyczne zawierające informację o narażeniach występujących na danym stanowisku pracy (lekarz ma obowiązek uzupełnienia lub weryfikacji w/wym. informacji jeśli są zbyt lakoniczne lub budzą zastrzeżenia)
- zakres badań dodatkowych i specjalistycznych wykonywanych w trakcie badań profilaktycznych musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 z 1996r. poz. 332)

Badaniom wstępnym muszą być poddane wszystkie osoby:
- starające się o pracę
- młodociani
- wszyscy pracownicy, którym zmienia się stanowisko pracy (na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki)

Badaniom wstępnym podlegają pracownicy, bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Opinie lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń, a pracodawca jest zobowiązany do ich przechowywania w aktach osobowych.
Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

W celu przeprowadzenia badań profilaktycznych zakład pracy musi wystawić skierowanie zawierające:
- określenie miejsca pracy
- określenie stanowiska oraz rodzaju pracy
- określenie rodzaju badań (wstępne, okresowe, kontrolne)
- informację o ewentualnym posiadaniu przez pracownika grupy inwalidzkiej

Uwaga! Badania wstępne są obowiązkowe. Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego: brak przeciwwskazań do pracy.
Okresowym badaniom lekarskimpodlegają wszyscy pracownicy, jednak ich częstotliwość nie jest jednakowa dla każdego zatrudnionego i zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy.
Termin badania okresowego powinien zawsze zostać określony w zaświadczeniu lekarskim wydanym po badaniu wstępnym lub poprzednim badaniu okresowym. W przypadku zmiany pracodawcy termin ważności zaświadczenia wydanego w czasie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy traci ważność. Badania kontrolne powinny być wykonywane u wszystkich pracowników, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby. Pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do ponownego zatrudnienia na określonym stanowisku.
Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

· brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
· przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń według ustalonego wzoru, a lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje je pracownikowi i pracodawcy. Ten z kolei obowiązany jest przechowywać wydane orzeczenia. Badania do celów sanitarno - epidemiologicznych które są jednocześnie przedłużeniem ważności Książeczek Zdrowia. Na badanie dla celów sanitarno - epidemiologicznych kieruje pracownika - pracodawca. Mają one na celu wykluczenie (lub wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością albo do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (służba zdrowia, oświata, hotelarstwo itp.). Lekarz wykonujący badanie wyznacza zakres niezbędnych badań dodatkowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami).


Po więcej informacji zapraszamy do przychodni przy ul. Żwirki i Wigury 14 pok. 31 lub telefonicznie 058 660-88-69.

 

NIP 586-20-54-580, REGON 122094868, KONTO Alior Bank S.A. 81 2490 0005 4530 9620 2545,

KAPITAŁ SPÓŁKI 270.000,-zł, KRS: 0000111244 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY